GNOME Partition Editor

Handbok för GParted

Denna handbok beskriver version 0.29.0 av GParted

Tillstånd ges för att kopiera, distribuera och/eller ändra detta dokument under villkoren för GNU Free Documentation License, version 1.2 eller någon senare version som publicerats av Free Software Foundation; utan några oföränderliga avsnitt, inga framsidestexter och inga baksidestexter. Du kan hitta en kopia av GFDL på denna länk eller på https://www.fsf.org/licensing/licenses/fdl.html eller i filen COPYING-DOCS som distribueras med denna handbok.

Återkoppling

För att rapportera ett fel eller föreslå någonting angående programmet gparted eller denna handbok, följ anvisningarna på https://gparted.org/bugs.php.

Revisionshistorik
Revision Handbok för GParted v1.11September 2017

Sammanfattning

GParted är GNOME-partitionsredigeraren för att skapa, organisera om och ta bort diskpartitioner. GParted låter dig ändra organisationen på partitioner utan att förstöra innehållet på dessa partitioner.


Introduktion

Programmet gparted är GNOME-partitionsredigeraren för att skapa, organisera om och ta bort diskpartitioner.

En diskenhet kan delas upp i en eller flera partitioner. Programmet gparted låter dig ändra partitionsordningen på en diskenhet samtidigt som partitionens innehåll kvarstår.

Med gparted så kan du genomföra följande åtgärder:

 • Skapa en partitionstabell på en diskenhet.

 • Aktivera och inaktivera partitionsflaggor såsom boot och hidden.

 • Genomför åtgärder med partitioner såsom att skapa, ta bort, ändra storlek, flytta, kontrollera, etikettera, kopiera och klistra in.

Observera

Att redigera partitioner kan potentiellt orsaka DATAFÖRLUST.

Programmet gparted är designat för att låta dig redigera partitioner med liten risk för dataförlust. Programmet är noggrant testat och används av GParteds projektteam. Men, dataförlust kan uppstå på grund av programfel, hårdvaruproblem eller strömproblem.

Du kan minska risken för dataförlust genom att inte montera eller avmontera partitioner utanför programmet gparted medan gparted körs.

Det rekommenderas att du SÄKERHETSKOPIERAR alla dina DATA innan du använder programmet gparted. Det gäller speciellt för krypterade data där alla data kan bli oåtkomliga efter ett misslyckande. Se The Cryptsetup FAQ för råd om återställning och säkerhetskopiering av krypterade data.

Komma igång

Starta gparted

Du kan starta gparted på följande sätt:

Program-menyn

Välj SystemverktygGParted partitionsredigerare.

Kommandorad

Kör följande kommando: gparted

Vid uppstart kommer gparted att söka av din dator efter diskenheter.

Fönstret i gparted

När du startar gparted kommer följande fönster att visas:

Figur 1. gparted-fönster

Visar gparteds huvudfönster.

gparted-fönstret innehåller följande element:

Menyrad

Menyerna i menyraden innehåller alla kommandon du behöver för att arbeta med diskenheter och partitioner i gparted.

Verktygsfält

Verktygsfältet innehåller en underordnad del kommandon du kan komma åt från menyraden.

Grafiska området

Det grafiska området innehåller den visuella representationen av partitionerna på den valda diskenheten.

Textområde

Textområdet innehåller textlistan för partitionerna på den valda diskenheten.

Statusrad

Statusraden visar information om aktuell gparted-aktivitet eller antalet kvarstående åtgärder.

Enhetsinformationspanel

Enhetsinformationspanelen visar detaljer om den valda diskenheten.

Som standard visas inte panelen för enhetsinformation. För att visa panelen för enhetsinformation välj VisaEnhetsinformation.

Panel för väntande åtgärder

Panelen för väntande åtgärder visar den aktuella listan av partitionsåtgärder i kön.

Som standard visas inte panelen för väntande åtgärder när det finns 0 väntande åtgärder. För att visa panelen för väntande åtgärder välj VisaVäntande åtgärder.

När du vänsterklickar i något visningsområde väljer du en partition att använda för partitionsredigeringsåtgärder.

När du högerklickar i något visningsområde visar programmet en popup-meny. Popup-menyn innehåller de vanligaste åtgärderna för partitionsredigering.

Likt andra GNOME-program kan åtgärder i gparted utföras på flera olika sätt: med menyn, med verktygsfältet eller med snabbkommandon.

Körning av gparted från en kommandorad

Du kan köra gparted från en kommandorad och ange en eller flera diskenheter.

För att arbeta med flera diskenheter från en kommandorad, skriv in följande kommando och tryck sedan Retur:

$gparted /sökväg-till-din-enhet1 /sökväg-till-din-enhet2

Att visa filsystemsstöd

För att visa de åtgärder som stöds för filsystem välj: VisaFilsystemsstöd. Programmet visar dialogen Filsystemsstöd.

Om du har installerat program medan gparted körs, klicka Sök igen efter åtgärder som stöds för uppdatera diagrammet. Programmet uppdaterar visningen av diagrammet.

För att stänga dialogen Filsystemsstöd klicka på knappen Stäng.

Arbeta med enheter

Välja en enhet

För att välja en diskenhet, välj: GPartedEnheter och välj en enhet från listan. Programmet visar enhetspartitionens layout i gparted-fönstret.

Att visa enhetsinformation

För att visa information om en diskenhet:

 1. Välj en diskenhet. Se ”Välja en enhet”.

 2. Välj: VisaEnhetsinformation. Programmet öppnar en sidopanel i gparted-fönstret och visar information om enheten.

För att stänga sidopanelen Enhetsinformation avmarkera: VisaEnhetsinformation.

Uppdatera alla enheter

För att uppdatera alla diskenheter, välj: GPartedUppdatera enheter. Programmet söker av alla diskenheter och uppdaterar enhetspartitionens layout i gparted-fönstret.

Skapa en ny partitionstabell

För att skapa en ny partitionstabell på en diskenhet:

 1. Välj en diskenhet. Se ”Välja en enhet”.

 2. Välj: EnhetSkapa partitionstabell. Programmet visar dialogen Skapa partitionstabell på /sökväg-till-enhet.

 3. Välj alternativt en annan partitionstabelltyp från listan.

  Notera

  Standardtypen för partitionstabeller är msdos för diskar mindre än 2 Tebibyte i storlek (med antagande att sektorstorlek är 512 byte) och gpt för diskar på 2 Tebibyte och större.

  Se ”Ange partitionstyp” för msdos begränsningar för partitionstabeller.

  Notera

  För att använda en disk utan en partitionstabell, välj loop för att skapa en virtuell partition som täcker disken. Formatera sedan till det önskade filsystemet.

  Se ”Formatera en partition” för att formatera en virtuell partition med ett filsystem.

  Observera

  Flera operativsystem känner igen partitionstabellerna gpt och msdos, men känner inte igen alla typer av filsystem. Avsaknaden av att känna igen filsystem betyder att användning av en disk utan partitionstabell innebär en större risk. Exempelvis, en del operativsystem kan fråga efter att formatera en opartitionerad disk om filsystemet inte känns igen.

 4. Klicka Verkställ för att skapa den nya partitionstabellen. Programmet skriver den nya partitionstabellen till diskenheten. Programmet uppdaterar enhetens partitionslayout i gparted-fönstret.

Observera

VARNING: Detta kommer att RADERA ALL DATA på HELA DISKENHETEN.

Om du av olycksskäl råkar skriva över din partitionstabell, se ”Återställa partitionstabeller”.

Försöka att rädda data

För att försöka med dataräddning från en diskenhet:

 1. Välj en diskenhet. Se ”Välja en enhet”.

 2. Välj: EnhetFörsök att rädda data. Programmet visar dialogen Sök efter filsystem på /sökväg-till-enhet.

 3. Klicka OK för att starta en hel diskavsökning.

  Tips

  Stora diskenheter kan ta en väldigt lång tid av söka av. Om du inte har tid att vänta på en hel diskavsökning, klicka på Avbryt.

  Notera

  Högst fyra partitioner med filsystem kan upptäckas. Om du vill upptäcka mer än fyra partitioner och återställa partitionstabellen, se ”Återställa partitionstabeller”.

 4. När en hel diskavsökning är färdig visas en av två möjliga dialoger:

  • Inga filsystem funna på /sökväg-till-enhet

   Om inga filsystem hittas har du andra alternativ för att försöka rädda dina data. Programmet photorec är designat för att hjälpa till att återställa många olika typer av förlorade filer. För mer information om photorec, se https://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec.

   Klicka OK för att stänga dialogrutan och avsluta försöket att rädda data.

  • Filsystem funna på /sökväg-till-enhet

   Om filsystem hittas visas varje filsystem i en lista tillsammans med knappen Visa. Dialogen kommer att indikera om det finns datainkonsekvenser. Inkonsekvenser i data kan hindra dig från att se data.

 5. För att rädda data, använd följande steg för varje filsystem:

  1. Klicka Visa för att montera och visa filsystemet. Din standardfilhanterare öppnas och visar en skrivskyddad filsystemsvy.

   Notera

   Om dialogen Kan inte öppna standardfilhanteraren visas kommer du att behöva öppna en filhanterare och navigera till monteringspunkten för filsystemet.

   Monteringspunkten visas i dialogen, till exempel ”/tmp/gparted-roview-XXXXXX”.

   Klicka OK för att stänga dialogen Kan inte öppna standardfilhanteraren.

  2. Använd filhanteraren för att kopiera dina data till annan lagringsmedia.

  3. När du är färdig med kopiering av dina data, stäng filhanteraren.

 6. När du är klar med att rädda data, klicka Stäng för att avsluta dataräddningsförsöket. Programmet avmonterar filsystem som hade monterats för visning. Programmet söker sedan om alla diskenheter och uppdaterar enhetens partitionslayout i fönstret gparted.

Arbeta med partitioner

Grundläggande partitionsåtgärder

Åtgärderna kommer inte att ändra partitioner på din diskenhet.

Välja en partition

För att välja en partition, använd en av följande:

 • Klicka på en partition i det grafiska visningsområdet.

 • Klicka på en partition i textvisningsområdet.

Programmet markerar partitionen i både det grafiska visningsområdet och textområdesarean i fönstret gparted.

Notera

Partitionsåtgärder som att ta bort, flytta, kopiera, formatera, kontrollera, namnge och ofta även att ändra storlek kräver att partitionen inte är monterad. Se ”Avmontera en partition”.

Välja ej allokerat utrymme

För att välja oallokerat utrymme, använd en av följande:

 • Klicka på oallokerat i det grafiska visningsområdet.

 • Klicka på oallokerat i textvisningsområdet.

Programmet markerar det oallokerade utrymmet i både det grafiska visningsområdet och textvisningsområdet i fönstret gparted.

Tips

Om du inte har några diskenheter med oallokerat utrymme kan du prova följande:

Visa partitionsinformation

För att visa information om en partition:

 1. Markera en partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionInformation. Programmet öppnar en dialog Information om /sökväg-till-partition.

För att stänga dialogen Information om /sökväg-till-partition, klicka Stäng.

Montera en partition

För att montera en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionMontera och välj en monteringspunkt från listan. Programmet monterar partitionen på monteringspunkten och uppdaterar enhetens partitionslayout i gparted-fönstret.

Notera

Om PartitionMontera inte är synligt vet inte gparted var partitionen ska monteras.

Avmontera en partition

För att avmontera en partition:

 1. Välj en monterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionAvmontera. Programmet avmonterar partitionen från monteringspunkten och uppdaterar enhetens partitionslayout i fönstret gparted.

Tips

Om PartitionAvmontera inte lyckas används förmodligen partitionen.

För att alla partitioner ska vara avmonterade och vara tillgängliga för partitionsredigering, starta från en live-cd och använd gparted. Se ”Få tag i GParted på Live-cd”

Mellanliggande partitionsåtgärder

Dessa åtgärder kommer att ändra partitioner på din diskenhet. Åtgärderna modifierar inte start eller slut på dina befintliga partitioner.

Skapa en ny partition

För att skapa en ny partition:

 1. Välj ett oallokerat utrymme på diskenheten. Se ”Välja ej allokerat utrymme”.

 2. Välj: PartitionNy. Programmet visar dialogen Skapa ny partition.

 3. Ange storlek och plats för partitionen. Se ”Att ange partitionsstorlek och plats”.

 4. Specificera justeringen för partitionen. Se ”Att ange partitionsjustering”.

 5. Ange partitionstyp. Se ”Ange partitionstyp”.

 6. Ange namnet för partitionen när fältet är aktiverat. Se ”Ange partitionsnamn”.

 7. Ange partitionens filsystemtyp. Se ”Att ange filsystem för partitionen”.

 8. Specificera etiketten för partitionens filsystem. Se ”Ange etikett för partitionens filsystem”.

 9. Klicka Lägg till för att lägga till åtgärden skapa partition till åtgärdskön. Programmet visar åtgärden skapa partition i panelen Väntande åtgärder i gparted-fönstret.

Ta bort en partition

För att ta bort en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionTa bort. Programmet visar åtgärden ta bort partition i panelen Väntande åtgärder.

Observera

Om du tar bort en logisk partition kommer att alla befintliga logiska partitioner efter den borttagna logiska partitionen få ändrade enhetsnamn.

Exempelvis, en utökad partition innehåller fyra logiska partitioner A, B, C och D. Dessa logiska partitioner används av operativsystemet enligt följande:

 • Partition A som /dev/sda5.

 • Partition B som /dev/sda6.

 • Partition C som /dev/sda7.

 • Partition D som /dev/sda8.

Om partition B tas bort kommer återstående logiska partitioner att kommas åt av operativsystemet enligt följande:

 • Partition A som /dev/sda5.

 • Partition C som /dev/sda6. Observera ändringen i enhetsnamnet.

 • Partition D som /dev/sda7. Observera ändringen i enhetsnamnet.

Ändringar i ett enhetsnamn kan orsaka problem om en partition är monterad med ett enhetsnamn. Du kan undvika problemet genom att använda filsystemsetiketten eller Universally Unique Identifier (UUID) för partitionen när den monteras.

Ändringar i ett enhetsnamn kan negativt påverka följande filer:

 • /etc/fstab - Innehåller en lista över filsystem att montera.

 • /boot/grub/menu.lst - Innehåller operativsystemets uppstartsinstruktioner för starthanteraren grub.

Notera

Diskar med loop eller inga partitionstabeller innehåller inte en partitionstabell eller partitioner. Ett filsystem på en disk utan en partitionstabell representeras i GParted av en virtuell partition.

För att ta bort filsystemet och virtuella partitioner, välj att formatera till rensad.

Se ”Formatera en partition”.

Namnge en partition

Notera

Namngivning av partitioner är endast tillgängligt med GUID-partitionstabeller (GPT).

Se också ”Skapa en ny partitionstabell”.

För att ange namnet på en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionNamnge partition. Programmet öppnar dialogen Ange partitionsnamn på /sökväg-till-partition.

 3. Skriv in ett partitionsnamn i textrutan Namn.

 4. Klicka OK. Programmet visar åtgärden ange partitionsnamn i panelen Väntande åtgärder.

Formatera en partition

För att formatera en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionFormatera till och välj en typ av filsystem från listan. Programmet visar åtgärden formatera partition i panelen Väntande åtgärder.

  Se ”Att ange filsystem för partitionen” för betydelsen av filsystemstypen cleared.

Ange etikett för partitionens filsystem

För att ange en etikett eller ett volymnamn för ett filsystem i en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionNamnge filsystem. Programmet öppnar dialogen Ange filsystemsetikett för /sökväg-till-partition.

 3. Ange ett etikettnamn i textrutan Etikett.

 4. Klicka OK. Programmet visar åtgärden ange filsystemsetikett i panelen Väntande åtgärder.

Att ändra en partitions UUID

För att ändra en partitions globala unika identifierare (UUID):

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionNy UUID. Programmet visar åtgärden ange ett nytt slumpmässigt UUID i panelen Väntande åtgärder.

  Varning

  Att ändra UUID kan göra produktaktiveringsnyckeln för Windows (WPA) ogiltig.

  På FAT- och NTFS-filsystem används volymens serienummer som ett UUID. Att ändra volymens serienummer på Windows systempartition, normalt C:, kommer att ogiltigförklara WPA-nyckeln. En ogiltig WPA-nyckel kommer att förhindra inloggning tills att du åter har aktiverat Windows.

  I ett försök att undvika att göra WPA-nyckeln ogiltig sätts endast halva UUID till ett nytt slumpmässigt värde på NTFS-filsystem. På FAT-filsystem är inte denna förberedelse möjlig.

  WPA-nyckeln borde inte påverkas av att ändra UUID för datapartitioner eller flyttbara mediapartitioner. I undantagsfall kan en partition som är tillgänglig vid uppstart vara ett undantagsfall för denna regel.

  Varning

  Att ändra UUID när det inte behövs kan orsaka så att ett GNU/Linux-system misslyckas med att starta, eller misslyckas med att montera ett filsystem.

  Att ändra ett UUID är bara nödvändigt efter en kopiering av en partition. UUID-ändringen behövs för att förhindra dubblerade UUID:n när både källa och kopia av partitionen används på samma dator.

  Om start- eller monteringsproblem uppstår kan du behöva redigera konfigurationsfiler som /etc/fstab och generera om grub-menyn för att försäkra dig om att rätt UUID är angivet.

Specificera partitionsdetaljer

Att specificera partitionsdetaljer är användbart vid åtgärder som skapa, storleksändra och flytta.

Att ange partitionsstorlek och plats

För att ange storlek och plats för partitionen använd en eller en kombination av följande:

 • Klicka-och-håll pilen vid någon av det grafiska områdets sidor. Dra pilen vänster eller höger inom visningsområdet.

 • Klicka-och-håll mitten av partitionen i grafiska området. Dra partitionen vänster eller höger inom visningsområdet.

 • Klicka på snurrknappens pilar eller skriv in siffervärden för att justera följande fält:

  • Föregående fritt utrymme

  • Ny storlek

  • Efterföljande fritt utrymme

Programmet uppdaterar både det grafiska området och siffrorna bredvid de tre fältetiketterna.

Att ange partitionsjustering

För att ange partitionsjustering, klicka på pilknappen Justera till och välj från listan.

 • Använd MiB-justering för moderna operativsystem. Denna inställning justerar partitioner till att börja och sluta på precisa mebibyte-gränser (1,048,576 byte). MIB-justering ger förbättrade prestanda vid användning i RAID-system och med SSD-diskar som exempelvis USB-flashminnesenheter.

 • Använd Cylinder-justering för att behålla kompatibilitet med operativsystem släppta före år 2000 som exempelvis DOS. Denna inställning justerar partitioner till att börja och sluta på diskcylindergränser.

  Tips

  Värdena Cylinder/Huvud/Sektor rapporterade av moderna diskenheter har inte längre en direkt fysisk motsvarighet till data sparad på diskenheten. Det är därför inte längre giltigt att använda denna justering för att uppnå bättre prestanda.

 • Använd Ingen endast om du har djup kunskap om diskstruktur, partitionstabeller och startposter. Denna inställning placerar partitionsgränser relativt till slutet av närmast föregående partition på diskenheten. Denna inställning garanterar inte reservation av utrymmet som krävs för startposter.

Ange partitionstyp

För att ange partitionstypen, klicka på pilknappen Skapa som och välj från listan.

Notera

Partitionstabellen msdos begränsar partitioner enligt följande:

 • Högst fyra primära partitioner.

 • Maximalt tre primära partitioner och en utökad partition.

  Den utökade partitionen kan innehålla flera logiska partitioner. En del GNU/Linux-distributioner stödjer som mest att komma åt 15 partitioner på en diskenhet.

 • Högsta storlek för en partition är 2 Tebibyte med en sektorstorlek på 512 byte. Partitionen måste också börja inom de första 2 Tebibyten för diskenheten.

Tips

Primära partitioner ger bättre dataåterhämtning eftersom partitionsgränserna lagras på kända ställen på diskenheten.

Ange partitionsnamn

Notera

Namngivning av partitioner är endast tillgängligt med GUID-partitionstabeller (GPT). Därför är fältet endast aktiverat för diskenheter som partitionerats med GPT.

Se också ”Skapa en ny partitionstabell”.

Skriv namnet i textrutan Partitionsnamn för att ange partitionens namn.

Att ange filsystem för partitionen

För att ange filsystemstyp för partitionen, klicka på pilknappen Filsystem och välj från listan.

Notera

Följande är exempel på användning för några filsystem:

 • Filsystemen ext2, ext3 och ext4 kan användas för att installera GNU/Linux och för data.

 • linux-swap kan användas med GNU/Linux för att öka det virtuella minnet i din dator.

 • Filsystemen fat16 och fat32 kan användas för att dela data mellan fria och kommersiella operativsystem.

 • cleared kan användas för att rensa befintliga filsystemssignaturer och försäkra att partitionen känns igen som tom.

 • unformatted kan användas för bara skapa en partition utan att skriva ett filsystem.

Ange etikett för partitionens filsystem

För att specificera filsystemsetikett i partitionen, också känd som volymetikett, skriv in ett etikettnamn i textrutan Etikett.

Tips

Filsystemsetiketter kan användas för att hjälpa dig att komma ihåg vad som lagras i partitionen.

Unika etiketter kan användas för att montera filsystem med operativsystem GNU/Linux.

Avancerade partitionsåtgärder

Dessa åtgärder kommer att ändra partitioner på din diskenhet. Dessa åtgärder kan ändra start- eller slutgränserna på dina befintliga partitioner. Dessa åtgärder kan orsaka att operativsystem misslyckas med att starta.

Ändra storlek på en partition

Storleksändra och flytta en partition kan utföras med en enda gparted-åtgärd.

För att ändra storlek på en partition:

 1. Markera en partition. Se ”Välja en partition”.

  Tips

  Avmonterade eller inaktiva partitioner möjliggör flest alternativ för storleksändring.

  Stöd finns för att storleksändra monterade eller annars aktiva partitioner. Stödet är oftast begränsat endast till att öka storlek.

 2. Välj: PartitionÄndra storlek/Flytta. Programmet visar dialogen Ändra storlek/Flytta /sökväg-till-partition.

 3. Justera storleken på partitionen. Se ”Att ange partitionsstorlek och plats”.

  Tips

  Om du inte vill att början på en befintlig partition ska flyttas, ändra inte värdet Ledigt utrymme före. Om partitionen är monterad eller annars aktiv kommer du inte att kunna ändra värdet Ledigt utrymme före.

 4. Ange justeringen för partitionen. Se See ”Att ange partitionsjustering”.

 5. Klicka Ändra storlek/Flytta. Programmet visar åtgärden ändra storlek/flytta i panelen Väntande åtgärder.

 6. Undersök åtgärden som lades till i panelen Väntande åtgärder.

  Om åtgärden involverar en flyttåtgärd, fundera på följande:

  • Att flytta kan ta lång tid på sig att slutföras.

  • Om partitionen är en startpartition för ett operativsystem kommer en flyttåtgärd kanske orsaka att operativsystemet inte startar.

  Om du inte är förberedd på att vänta eller att fixa potentiella startproblem för operativsystem kanske du vill ångra åtgärden. Se ”Ångra senaste åtgärden”.

Tips

För att utöka eller flytta en partition måste oallokerat utrymme finnas närliggande till partitionen.

Om du ökar en logisk partition måste det oallokerade utrymmet vara inom den utökade partitionen.

Om du utökar en primärpartition får inte det oallokerade utrymmet vara inom den utökade partitionen.

Du kan flytta oallokerat utrymme till att vara inuti eller utanför den utökade partitionen genom att storleksändra den utökade partitionens gränser.

Tips

En LUKS-krypterad partition och filsystemet inom den kan endast ändra storlek då krypteringsmappningen är öppen.

Tips

För att förbättra förmågan att minska NTFS-partitionen kan du fundera på en eller fler av följande:

 • Defragmentera filsystemet.

  Att starta i säkert läge med det kommersiella operativsystem som använder NTFS kan förbättra förmågan att defragmentera filsystemet. För att komma in i säkert läge, tryck F8 medan din dator startar operativsystemet.

 • Kontrollera partitionen efter fel med följande kommando:

  C:> chkdsk /f /r

  Kom ihåg att starta om till det kommersiella operativsystemet som använder NTFS för låta kommandot chkdsk köra.

 • Inaktivera temporärt växlingsfilen. Växlingsfilen tar upp en fast plats på partitionen som defragmenteringen inte kan flytta.

 • Flytta tillfälligt stora filer till en annan partition eller diskenhet. Stora filer definieras som större än några hundra Megabyte (MB).

 • Försäkra dig om en säker avstängning av det kommersiella operativsystemet som använder NTFS innan du storleksändrar NTFS-partitionen

 • Lämna minst 10 procent oanvänt utrymme i NTFS-partitionen. Om du krymper partitionen för mycket kommer det kommersiella operativsystemet att ha svårigheter att fungera normalt.

 • Starta om två gånger till det kommersiella operativsystemet som använder NTFS efter att ha krympt NTFS-partitionen.

Flytta en partition

Att flytta om och storleksändra en partition kan utföras med en enda gparted-åtgärd.

För att flytta en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionÄndra storlek/Flytta. Programmet visar dialogen Ändra storlek/Flytta /sökväg-till-partition.

 3. Justera platsen för partitionen. Se ”Att ange partitionsstorlek och plats”.

 4. Ange justeringen för partitionen. Se See ”Att ange partitionsjustering”.

 5. Klicka Ändra storlek/Flytta. Programmet visar åtgärden ändra storlek/flytta i panelen Väntande åtgärder.

Tips

Om partitionen är en startpartition för ett operativsystem kanske inte operativsystemet startar efter att flyttåtgärden är tillämpad.

Om operativsystemet misslyckas med att starta, se ”Att fixa startproblem för operativsystemet”.

Tips

En LUKS-krypterad partition kan endast flyttas när krypteringsmappningen är stängd.

Kopiera och klistra in en partition

För att kopiera en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionKopiera. Programmet markerar partitionen som källpartition.

För att klistra in en partition:

 1. Välj ett oallokerat utrymme på en diskenhet. Se ”Välja ej allokerat utrymme”.

 2. Välj: PartitionKlistra in. Programmet visar dialogen Klistra in /sökväg-till-partition.

 3. Om du vill kan du justera storleken och platsen för partitionen. Se ”Att ange partitionsstorlek och plats”.

 4. Om du vill kan du specificera justeringen för partitionen. Se ”Att ange partitionsjustering”.

 5. Klicka Klistra in. Programmet visar åtgärden kopiera partition i panelen Väntande åtgärder.

Observera

Partitionens kopia har samma filsystemsetikett och globala unika identifierare (UUID) som källpartitionen. Detta kan orsaka problem vid uppstart eller när monteringsåtgärder använder filsystemsetiketten eller UUID:t för att identifiera partitionen.

Problemet är att operativsystemet slumpmässigt kommer att montera antingen källan eller kopian av partitionen. Till exempel, vid den första monteringsåtgärden kanske källan blir monterad. Vid nästa monteringsåtgärd kommer kopian kanske att monteras. Över tid kommer den slumpmässiga ordningen av partitionsmonteringen göra att filer mystiskt verkar försvinna eller visas beroende på vilken partition som monterats. Slumpmässig montering av källan eller kopian av partitionen kan också orsaka allvarlig datakorruption eller dataförlust.

För att undvika problemet rekommenderas att du gör en av följande:

 • Efter att du har köat eller tillämpat kopieringsåtgärden:

  1. Ändra UUID för antingen källan eller kopian av partitionen. See ”Att ändra en partitions UUID”.

  2. Om filsystemsetiketten inte är tom, ändra då filsystemsetiketten för antingen källan eller kopian av partitionen. Se ”Ange etikett för partitionens filsystem”.

 • Efter att du tillämpat kopieringsåtgärden, tagit bort eller formaterat om källpartitionen.

 • Använd en annan metod för att försäkra dig om att källpartitionen och partitionskopian inte används på samma dator samtidigt. Till exempel, om kopian av partitionen är på en separat disk, ta då bort disken från datorn.

Tips

Filsystemet inom en LUKS-krypterad partition kan endast kopieras då krypteringsmappningen är öppen.

Notera

För att förhindra oavsiktlig dekryptering av data är det inte tillåtet att skapa en ny partition genom att klistra in i oallokerat utrymme. En LUKS-krypterad partition kan dock klistras in i en befintlig öppen LUKS-krypterad partition och behålla en krypterad sådan, eller klistras in i en vanlig partition som skapar en okrypterad kopia av filsystemet.

Hantera partitionsflaggor

För att hantera partitionsflaggor:

 1. Markera en partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionHantera flaggor. Programmet öppnar dialogen Hantera flaggor på/sökväg-till-partition.

  • För att aktivera en flagga, välj kryssrutan bredvid flaggan. Programmet skriver den aktiverade flaggan till partitionen och uppdaterar dialogen Hantera flaggor på /sökväg-till-partition.

  • För att inaktivera en flagga, kryssa ur rutan bredvid flaggan. Programmet skriver den inaktiverade flaggan till partitionen och uppdaterar dialogen Hantera flaggor/sökväg-till-partition.

  Notera

  Hantera flaggor är endast tillgängligt för diskar med partitionstabeller. Diskar med partitionstabellerna loop eller none innehåller inte en partitionstabell och har inte partitionsflaggor.

  Se ”Att visa enhetsinformation” för att visa typ av partitionstabell.

För att stänga dialogen Hantera flaggor på /sökväg-till-partition klicka Stäng.

Notera

En beskrivning över flaggor i en msdos-partition följer:

 • Boot används av en del kommersiella operativsystems starthanterare. Startflaggan indikerar att partitionen är aktiv eller startbar. Endast en partition på en diskenhet kan vara aktiv.

 • Diag används för att indikera att partitionen används för diagnostik / återhämtning.

 • ESP indikerar en EFI-systempartition använd för att starta upp datorer med Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) klass 2 vilket omfattar kompatibilitetsstöd för BIOS-funktioner inklusive MBR-partitionsstrukturen.

 • Hidden används av en del kommersiella operativsystem. Flaggan hidden gör partitionen osynlig för operativsystemet.

 • Irst identifierar en Intel Rapid Start Technology-partition.

 • LBA används av några kommersiella operativsystems starthanterare. LBA-flaggan indikerar att åtkomst till partitionen ska ske med Logical Block Addressing (LBA) istället för Cylinder-Head-Sector (CHS)-adressering.

 • LVM används för att indikera att partitionen används av en logisk volymhanterare (LVM).

 • Palo används av starthanteraren Precision Architecture - Reduced Instruction Set Computing (PA-RISC), palo.

 • Prep används för att indikera startpartitionen på Power Performance Computing (PowerPC)-hårdvara.

 • RAID används för att indikera att partitionen används i en Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID).

Notera

En beskrivning över flaggor i en gpt-partitionstabell följer:

 • Atvrecv används för att indikera en Apple TV Recovery-partition.

 • BIOS_GRUB indikerar en BIOS-startpartition, ofta använd av starthanterararen GRUB 2.

 • Boot används av en del kommersiella operativsystems starthanterare. Startflaggan indikerar att partitionen är aktiv eller startbar. Endast en partition på en diskenhet kan vara aktiv.

 • Diag indikerar att partitionen används för diagnostik eller återhämtning.

 • ESP indikerar en EFI-systempartition använd för att starta upp datorer med Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) klass 1 eller Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) klass 2 eller UEFI klass 3.

 • Hidden används av en del kommersiella operativsystem. Flaggan hidden gör partitionen osynlig för operativsystemet.

 • HP-service används för att indikera en Hewlett Packard-servicepartition.

 • Irst identifierar en Intel Rapid Start Technology-partition.

 • Legacy_boot används av en del speciell programvara för att indikera att partitionen kan vara startbar.

 • LVM indikerar att partitionen används av en logisk volymhanterare (LVM).

 • Msftdata identifierar partitioner som innehåller Microsoft-filsystem som NTFS eller FAT.

 • Msftres används för att indikera en Microsoft Reserved-partition.

 • Prep används för att indikera startpartitionen på Power Performance Computing (PowerPC)-hårdvara.

 • RAID indikerar att partition används i en Redundant Array of Inexpensive Disks (RAID).

Kontrollera en partition

Att kontrollera en partition kommer att försöka att finna och fixa problem i filsystemet. Att kontrollera en partition försöker att öka filsystemet för att fylla partitionen.

För att kontrollera en partition:

 1. Välj en omonterad partition. Se ”Välja en partition”.

 2. Välj: PartitionKontrollera. Programmet visar åtgärden kontrollera partition i panelen Väntande åtgärder.

Arbeta med åtgärdskön

Ångra senaste åtgärden

För att ångra den senaste åtgärden i åtgärdskön välj: RedigeraÅngra den senaste åtgärden. Programmet tar bort den senaste åtgärden från kön visad i panelen Väntande åtgärder. Om det inte finns några åtgärder kvar i kön stänger programmet panelen Väntande åtgärder.

Tömning av alla åtgärder

För att rensa alla åtgärder i åtgärdskön, välj: RedigeraTöm alla åtgärder. Programmet tar bort alla åtgärder från kön och stänger panelen Väntande åtgärder.

Verkställande av alla åtgärder

För att verkställa alla åtgärder:

 1. Välj: RedigeraVerkställ alla åtgärder. Programmet visar dialogen Verkställ åtgärder på enhet.

  Observera

  Att redigera partitioner har potential att orsaka DATAFÖRLUST. Du rekommenderas att ta säkerhetskopior av dina data innan du verkställer dina redigeringsåtgärder för partitionen.

 2. Klicka Verkställ. Programmet visar dialogen Verkställ väntande åtgärder. Programmet tillämpar varje väntande åtgärd i den ordning du skapade åtgärderna. Programmet visar en statusuppdatering när varje åtgärd är slutförd.

  • För att visa mer information, klicka Detaljer. Programmet visar fler detaljer om åtgärder.

   För att visa mer information om stegen i varje åtgärd, klicka på pilknappen bredvid varje steg.

  • För att stoppa åtgärderna medan de körs, klicka Avbryt. Programmet visar en inaktiverad knapp Tvinga avslut (5) och räknar ned i fem sekunder.

   Notera

   Avbryt instruerar programmet att stoppa eller rulla tillbaka åtgärderna för att försäkra dataintegritet.

   Om åtgärderna inte har stoppat efter fem sekunder aktiverar programmet knappen Tvinga avslut.

   För att tvinga åtgärderna att stoppa, klicka Tvinga avslut. Programmet visar en varningsdialog.

   Klicka Fortsätt åtgärd för att låta rulla tillbaka-åtgärderna att färdigställas, eller klicka Avbryt åtgärd för att avbryta rulla tillbaka-åtgärderna.

   Varning

   Avbryt åtgärder avslutar de säkra rulla tillbaka-åtgärderna och kan orsaka ALLVARLIG filsystemsskada och dataförlust. Du rekommenderas att klicka Fortsätt åtgärd för att låta rulla tillbaka färdigställas.

   När programmet är färdig med åtgärderna visar det knappen Spara detaljer och knappen Stäng.

 3. Om du vill spara detaljerna från att ha tillämpat alla åtgärder, klicka Spara detaljer. Programmet visar dialogen Spara detaljer.

  1. Om du vill ändra standardfilnamnet, skriv in ett filnamn i textrutan Namn.

  2. Om du vill spara en fil i en mapp annat än /root, klicka Bläddra efter andra mappar. Programmet visar en filsystemsnavigator.

   Använd filsystemsnavigatorn för att välja en mapp.

  3. Klicka Spara för att spara filen. Programmet sparar detaljfilen.

  Observera

  Om du använder gparted från en live-cd existerar root-filsystemet i RAM-minnet. Alla filer sparade till live-cd:ns root-filsystem kommer att gå förlorade när du stänger av datorn.

  Om du sparade gparted-detaljerna till live-cd:ns root-filsystem behöver du kopiera filen till bestående lagring. Exempel på bestående lagring är en hårddisk eller ett USB-flashminne.

 4. Klicka Stäng. Programmet stänger dialogen Verkställer väntande åtgärder. Programmet söker av alla diskenheter och uppdaterar enhetens partitionslayout i fönstret gparted.

Få tag i GParted på Live-cd

En live-cd är en cd-skiva som innehåller ett startbart operativsystem. En live-cd gör det möjligt att låta dig starta din dator från cd-skivan.

Att använda gparted från en live-cd har följande fördelar:

 • Du kan redigera alla dina partitioner eftersom partitionerna inte är monterade.

 • Du kan redigera partitioner på datorer som inte har ett startbart operativsystem.

Programmet gparted är tillgängligt på många live-cd distributioner.

Du kan hämta en live-cd-avbild innehållandes gparted från följande webbplatser:

Tips

Avbilden GParted live-cd kan skrivas till ett USB-flashminne.

Om din dator kan starta från en Universal Serial Bus (USB) kanske du föredrar att starta och använda gparted från ett USB-flashminne.

Tips

För att undvika att slösa en tom cd vid bränning av en cd-avbild, se följande tips:

 • Försäkra dig om att kontrollsumman för den hämtade filen matchar kontrollsumman angiven på hämtningssidan.

 • Bränn .iso-filen som en avbild till den tomma cd-skivan. Om du bränner .iso-filen som data till en tom cd-skiva kommer den inte att starta i din dator.

Att fixa startproblem för operativsystemet

Din dator kan misslyckas med att starta ett operativsystem när du utför en av följande åtgärder:

 • Ta bort en partition.

 • Flytta en partition.

 • Att installera ett annat operativsystem och skriva över Master Boot Record (MBR).

Som tur är kan problemen med att starta oftast fixas.

Om din dator använder starthanteraren GRUB, se ”Rätta till uppstartsproblem med GRUB” för att återställa förmågan att starta.

Om din dator inte använder GRUB rekommenderas du att se dokumentationen för din starthanterare för att lära dig hur du ska fixa problemet. Du kan konsultera GParted FAQ, eller forumet för GParted. Du kan också söka på internet för att se hur andra har löst problemet.

Rätta till uppstartsproblem med GRUB

Grand Unified Boot loader (GRUB) används av många GNU/Linux-distributioner. För att fixa GRUB-startproblem börjar du med att bestämma vilken major-version av GRUB som används.

Det finns två major-versioner av GRUB:

 • GRUB, också känd som GRUB 2, täcker version 1.98 och högre. GRUB 2 fungerar både med GUID-partitionstabeller (GPT) och msdos-partitionstabeller.

 • GRUB Legacy, traditionellt känt som GRUB, täcker version 0.9x och tidigare. GRUB Legacy fungerar endast med msdos-partitionstabeller.

GRUB 2 används som standard i följande GNU/Linux-distributioner:

 • CentOS 7 och högre

 • Debian 6 (Squeeze) och högre

 • Fedora 16 (Verne) och högre

 • openSUSE 12.2 och högre

 • Ubuntu 9.10 (Karmic Koala) och högre

Om du är osäker på huruvida din dator använder GRUB 2 eller GRUB Legacy kan du prova att söka efter svaret på Internet.

Att återställa starthanteraren GRUB 2

Utför följande steg för att återställa starthanteraren GRUB 2:

 1. Starta upp från live-media som Gparted Live eller din GNU/Linux distributionsavbild. Öppna ett terminalfönster.

 2. Bestäm vilken partition som innehåller /-filsystemet för din GNU/Linux-distribution.

  Använd GParted för att lista partitioner på din diskenhet. Håll utkik efter partitioner som innehåller ditt GNU/Linux /-filsystem. Linux-partitionen kommer mest sannolikt att använda ett filsystem som ext2, ext3, ext4 eller btrfs.

  Notera

  Om /-partitionen är på LVM måste en logisk volymhanterare vara aktiv. LVM kan startas med kommandot:

  # vgchange -a y

  Med LVM, är motsvarigheten mot en diskpartition en logisk volym. Logiska volymer kan listas med kommandot:

  # lvscan

  Notera

  Om /-partitionen är på RAID, måste RAID vara aktiv. Linux mjukvaru-RAID kan startas med kommandot:

  # mdadm --assemble --scan
 3. Skapa en monteringspunktskatalog för att ange (som root):

  # mkdir /tmp/minkatalog
 4. Montera /-partitionen på katalogen för monteringspunkten. Till exempel, anta att /-filsystemet finns på partitionen /dev/sda5. Ange (som root):

  # mount /dev/sda5 /tmp/minkatalog
 5. Om du har en separat /boot-partition, till exempel på /dev/sda3, krävs ett extra steg. Montera /boot-partition på /tmp/minkatalog/boot genom att ange (som root):

  # mount /dev/sda3 /tmp/minkatalog/boot

  Notera

  Om du inte vet huruvida du har en separat boot-partition har du det antagligen inte och kan ignorera detta steg.

 6. Förbered att ändra root-miljön genom att ange (som root):

  # mount --bind /dev /tmp/minkatalog/dev
  # mount --bind /proc /tmp/minkatalog/proc
  # mount --bind /sys /tmp/minkatalog/sys
 7. Ändra root-miljön genom att ange (som root):

  # chroot /tmp/minkatalog
 8. Ominstallera GRUB 2 på boot-enheten. Observera att enhetsnamnet används och inte partitionsnamnet. Till exempel, om /-partitionen är /dev/sda5 är enheten /dev/sda.

  För Debian, Ubuntu och härstammande GNU/Linux-distributioner, ange kommandot (som root):

  # grub-install /dev/sda

  För CentOS, Fedora, openSUSE och härstammande GNU/Linux-distributioner, ange kommandot (som root):

  # grub2-install /dev/sda
 9. Avsluta chroot-miljön genom att ange (som root):

  # exit
 10. Starta om din dator.

Återställa starthanteraren GRUB Legacy

Utför följande steg för att återställa starthanteraren GRUB Legacy

 1. Starta upp från live-media som exempelvis din GNU/Linux distributionsavbild. Öppna ett terminalfönster.

  Notera

  Live-media måste innehålla starthanteraren GRUB Legacy. Om din GNU/Linux-distribution använder GRUB Legacy kommer också distributionens Live-media att innehålla GRUB Legacy.

 2. Starta programmet grub från kommandoraden (som root).

  # grub
 3. Ta reda på var grub stage1 finns genom ett av följande:

  Om mappen /boot lagras i /-partitionen, använd kommandot:

  grub> find /boot/grub/stage1

  Om mappen /boot lagras i en partition annat än /-partitionen, använd kommandot:

  grub> find /grub/stage1

  Utdata från kommandot find kan se ut som följande:

   (hd0,0)

  Om mer än en rad listas i kommandots utdata behöver du bestämma vilken enhet du använder för grub.

 4. Ange root-enhet för grub genom att ange enheten som returneras av kommandot find. Det bör vara partitionen som innehåller uppstartskatalogen.

  grub> root (hd0,0)
 5. Ominstallera uppstartshanteraren grub till Master Boot Record (MBR) med:

  grub> setup (hd0)

  Om du vill installera uppstartshanteraren grub till startsektorn av en partition, ange istället en partition med

  grub> setup (hd0,0)
 6. Avsluta grub.

  grub> quit
 7. Starta om din dator.

Återställa partitionstabeller

Om du olyckligtvis råkade att skriva över din partitionstabell finns det en chans att du kan återställa den.

Programmet testdisk är designat att hjälpa till att få tillbaka förlorade partitioner. För mer information om testdisk, se https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk.

Programmet testdisk finns inkluderat på varje Live-CD som listas i ”Få tag i GParted på Live-cd”

Documentation   FAQ   Forum   Bugs   Features   Screenshots   Articles   Contact

Get GParted at SourceForge.net. Fast, secure and Free
	Open Source software downloads Valid HTML 4.01! Correct CSS! Privacy policy